AiR - Informatyka 2

Zadanie 2 - moduł obsługi obrazów

Tematem ćwiczenia jest napisanie modułu obsługi czarno-białych obrazów rastrowych (ze skalą szarości). Takie obrazy mogą być przedstawione w postaci dwuwymiarowej tablicy, której elementy są liczbami całkowitymi. Każda z liczb reprezentuje kolor jednego punktu (piksela) obrazu, przy czym przyjmuje się, że kolorowi czarnemu odpowiada wartość 0, a kolorowi białemu wartość maksymalna, zależna od liczby poziomów szarości (MAX_SZAR).

Obsługiwane obrazy będą zapisywane w formacie PGM. Szczegółowy opis formatu PGM można znaleźć w oddzielnym opisie obrazy_format.pdf (w wersji podstawowej programu można przyjąć, że komentarz w pliku PGM może wystąpić tylko w 2 wierszu pliku). Przykładowe obrazy w formacie PGM znajdują się w katalogu
/usr/local/air/info2/zadania/splot/obrazki

Moduł powinien realizować podane poniżej procedury i funkcje oraz działać zgodnie z przedstawionym opisem. Gotowy moduł należy połączyć z plikiem drivera (kont_p.o), a następnie przetestować działanie zaimplementowanych funkcji.

Deklaracja funkcji wykorzystywana w programieznajduje się w pliku nagłówkowym (funkcje_pgm2.h)

Do przechowywania obrazu wykorzystany jest rekord
TYPE
 Tobraz=record
   wymX,wymY:INTEGER;
   max_szarosc:INTEGER;
   piksele:ARRAY [1..MAXX,1..MAXY] of INTEGER;
 end;

Deklaracja stałych maxX i maxY jest następująca:
CONST
 MAXX=1000;
 MAXY=1000;

Moduł powinien realizować następujące funkcje: