Zadanie 5: Skrypty powłoki Bourne shell


Minimalne wymagania do zaliczenia ćwiczenia, jak również forma sprawozdania będą określone przez prowadzących zajęcia laboratoryjne.

Wymagania wstępne

Przypomnieć sobie polecenia i składnię języka powłoki Bourne shell.

Zadania do wykonania

 1. Skrypt 1. Uzupełnij punkt 3 zadania 4 tworząc skrypt uruchamiany z parametrem: w miejsce słowa nowy wstaw $1 i zapisz plik pod nazwą skrypt1. Dodaj w pierwszej linii informacje o interpreterze
  #!/bin/sh
  oraz ustaw prawa dostępu, by był to plik wykonywalny Uruchom skrypt podając mu dowolną nazwę katalogu, który ma zostać utworzony, np. skrypt1 nowszy.
 2. Skrypt 2. Napisz skrypt uruchamiany z argumentem uzytkownik, który w pętli co 1 minute sprawdza, czy podany przy wywołaniu użytkownik pracuje w systemie i kończy działanie, jeżeli użytkownik ten jest aktualnie zalogowany (do odczekiwania zadanego czasu można wykorzystać polecenie sleep, patrz man sleep).

 3. Skrypt 3. Napisz skrypt uruchamiany z argumentem plik, który najpierw usuwa plik a.out (jeżeli taki istnieje), następnie uruchamia kompilację programu z kodem pascala zawartego w zadanym pliku i, w przypadku gdy kompilacja nie zakończyla się poprawnie, otwiera plik do edycji w emacsie, a w przeciwnym przypadku uruchamia program wynikowy.

 4. Skrypt 4. Wykorzystując program grep dopasowania wyrażeń regularnych wyświetl wiersz Twojego konta z pliku /etc/passwd (aby obejrzeć zawartość pliku należy użyć polecenia getent passwd). Popróbuj różnych wyrażeń regularnych, aby wybrać poprawny wiersz (wyobraź sobie, że istnieje w systemie osoba o tym samym imieniu i nazwisku). Następnie użyj polecenia cut aby z wybranego wiersza wyselekcjonować samo imię, i skonstruuj polecenie wyświetlenia komunikatu powitalnego, które system mógłby wyświetlać użytkownikowi.

 5. Skrypt 5. Napisz skrypt, który przetwarza kolorową bitmapę do czarnobiałej. Skrypt wymaga dwóch argumentów, z których pierwszy jest nazwą istniejącego pliku graficznego do przetworzenia, a drugi (nieistniejącym) plikiem wynikowym.
  Do konwersji obrazów można użyć polecenia
  convert -monochrome <plikwe> <plikwy> Dodatkowo, jeśli program został uruchomiony w środowisku graficznym (ustawiona jest zmienna DISPLAY), skrypt powinien wyświetlić obraz wynikowy.
 6. Skrypt 6 Napisz skrypt uruchamiany po zalogowaniu się do systemu, który będzie sprawdzać, czy nadeszła nowa poczta i informować o tym użytkownika.
 7. Skrypt - dla chętnych. Zaproponuj i napisz dowolny skrypt, który ułatwi ci codzienną pracę przy komputerze.