Regulamin użytkownika systemu komputerowego

  1. Użytkownicy systemu mają prawo korzystania z zasobów komputerów, na których mają założone konta, w granicach określonych przez administratora.
  2. Administrator systemu ma prawo ograniczyć możliwości wykonywania pewnych operacji (uruchamiania programów, odczytu/zapisu zbiorów danych, komunikacji z innymi systemami itd.) przez użytkowników, jeśli jest to uzasadnione względami technicznymi, bezpieczeństwa, dydaktycznymi lub prawnymi.
  3. Użytkownicy systemu mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratora w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji systemu.
  4. Użytkownicy mają prawo do prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych. Administratorzy oraz inne osoby mające dostęp do zbiorów innych użytkowników zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do uzyskanych tą drogą informacji, o ile nie zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa systemu.
  5. Użytkownicy nie powinni przechowywć więcej niż 45 MB danych w swoim katalogu domowym
  6. Zabronione są wszelkie działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych sieci lokalnej oraz innych systemów.
  7. Z konta w sieci UNIX ma prawo korzystać wyłącznie właściciel tego konta. Zabronione jest udostępnianie konta innym osobom (np. przez podanie hasła).
  8. Użytkownicy mają obowiązek używać "bezpiecznych" haseł, tzn. takich, które są trudne do złamania (zawierające cyfry oraz znaki specjalne).
  9. W przypadku podejrzenia o działanie niezgodne z powyższym regulaminem administrator ma prawo zablokować konto do czasu wyjaśnienia powstałej sytuacji.
  10. W stwierdzonych przypadkach naruszenia niniejszego regulaminu lub innych obowiązujących przepisów, podjęte będą działania dyscyplinarne w stosunku do winnych, począwszy od zakazu korzystania z laboratorium i systemu komputerowego. W przypadku powstania strat materialnych winny może zostać obciążony ich kosztami.